Mgr. et Mgr. Martin Langpaul

advokát

O mně

Jsem advokátem zapsaným u České advokátní komory pod ev. č. 18707. Vystudoval jsem magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a dále bakalářský a magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia na Bezpečnostně právní fakultě Policejní akademie České republiky v Praze, kde v současné době dále studuji doktorský studijní program (Ph.D.). Vedle výkonu advokacie působím i jako akademický pracovník na Katedře práva Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Zabývám se též přednáškovou a pedagogickou činností a jsem mj. zapojen do projektu České advokátní komory Advokáti do škol.

Během své právní praxe jsem působil jako advokátní koncipient v několika pražských advokátních kancelářích, zejména pak v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Biňovce, dále na Ministerstvu vnitra v odboru legislativy a koordinace a předpisů a také na Ministerstvu spravedlnosti v odboru legislativy jako vrchní ministerský rada v oddělení trestně právní legislativy. V rámci své advokátní praxe se specializuji zejména na trestní právo, obhajobu v trestních věcech včetně zastupování poškozených, se zvláštní specializací na trestné činy v dopravě.

Právní služby poskytuji především v Praze, ve Středočeském kraji a na Vysočině. Dle povahy věci nevylučuji ani možné převzetí právního zastoupení na jiném místě v České republice.

Specializace

Trestní právo

Nabízím komplexní obhajobu v trestním řízení. Jsem advokát vykonávající též obhajobu ex-offo na základě ustanovení soudem. V oblasti trestního práva mám bohatou právní praxi a zkušenosti. Ke každému klientovi a případu přistupuji vždy individuálně. Zastupuji klienty ve všech fázích trestního řízení, od konzultací a právní pomoci při podání vysvětlení, přes obhajobu v přípravném řízení a řízení před soudem až po výkon rozhodnutí.

Jako zmocněnec zastupuji rovněž poškozené a oběti trestné činnosti. Jsem advokátem zapsaným v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Přestupky

Nabízím komplexní právní pomoc a zastoupení v přestupkovém řízení včetně využití a podání všech řádných i mimořádných opravných prostředků a správních žalob. Jsem advokát zapsaný v seznamu Nejvyššího správního soudu pro ustanovení ve správním soudnictví se zvláštní specializací pro přestupky, správní trestání. Zvláště se specializuji na přestupky v dopravě. Zajistím Vám také komplexní právní pomoc při zadržení řidičského průkazu či tzv. vybodování.

Zastupuji rovněž poškozené v přestupkovém řízení včetně uplatnění jejich nároků na náhradu škody a újmy způsobené jim přestupkovým jednáním.

Policejní právo, služební poměr​

Nabízím právní pomoc a zastoupení příslušníkům bezpečnostních sborů, a to zejména při podání vysvětlení, pracovních úrazech, kázeňském řízení či trestním stíhání (např. použití zbraně, donucovacích prostředků), zastoupení v řízeních ve věcech služebního poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Příslušníkům bezpečnostních sborů poskytuji právní služby související s výkonem jejich povolání za sníženou odměnu.

Náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem​

Zabývám se odškodněním dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a to jak v civilních či správních věcech, tak v souvislosti s nezákonným trestním stíháním. Byla-li Vám nezákonným postupem státních orgánů způsobena škoda či jiná újma, neváhejte mě kontaktovat.

Občanské právo ​

V rámci občanského práva se zabývám zejména vymáháním pohledávek a nároků na náhradu škody a újmy, včetně újmy na zdraví (bolestné, ztížení společenského uplatnění). Zastoupím Vás rovněž v řízení před soudy v civilních sporných i nesporných věcech včetně rodinně právních záležitostí (rozvod, péče o nezletilé děti, výživné), případně Vám pomohu s přípravou smluv.

Bytové právo​

Nabízím právní služby v souvislosti s nájmem a vlastnictvím bytových a nebytových jednotek, jejich správou a převodů, včetně komplexních právních služeb pro SVJ a bytová družstva.

Obchodní právo​​

Nabízím právní služby v souvislosti se zakládáním obchodních korporací, jejich změnami a převody, v souvislosti s podnikáním včetně zastoupení podnikatelů v řízeních a sporech. Věnuji se rovněž finančnímu a daňovému právu.

Advokátní úschovy​

Nabízím možnost advokátních úschov finančních částek, listin a věcí. Advokátní úschovu většinou realizuji v souvislosti s převodem nemovitých věcí na základě kupní smlouvy, kterou pro Vás rovněž rád vyhotovím včetně návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

Cena

Právní služby poskytuji buď za mimosmluvní odměnu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, nebo za smluvní odměnu.

Smluvní odměnu nejčastěji účtuji jako časovou odměnu ve výši od 2.500 Kč za každou započatou hodinu práce dle složitosti případu. Dále účtuji případné cestovné a promeškaný čas. Dle povahy věci lze ujednat i podílovou odměnu z vymoženého plnění, případně paušální částku za právní služby. Vše záleží na vzájemné dohodě a povaze věci.

Obětem trestných činů poskytuji první konzultaci v rozsahu 1 hodiny zdarma. Příslušníkům bezpečnostních sborů poskytuji právní služby související s výkonem jejich povolání za sníženou odměnu.

Kontakt

+420 774 644 044